Portfolios > "Periphery Series"

Amphitheater; VII
Amphitheater; VII
6 X 7 X 2 inches
2023